Obsługa księgowa i kadrowo płacowa

Pełna obsługa księgowa w zakresie ksiąg handlowych

 • Ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
  i prawnych
 • Naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i statystycznych
  (dla GUS)
 • Sporządzanie bilansu — także w języku angielskim i niemieckim
 • Bieżące informowanie Klienta o przepisach prawnych z zakresu działalności oraz o ich zmianach
 • Odbiór dokumentacji księgowej z siedziby Klienta
 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu administracyjnych przed ZUS
  i Urzędem Skarbowym
 • Wyprowadzanie wszelkich zaległości podatkowo-finansowych
 • Pomoc w dopełnianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności firmy
 • Pomoc współpracującej z nami kancelarii notarialnej
 • Pełną obsługę kadrowo-płacową
 • Wszelkie inne sprawy związane z działalnością prowadzoną przez naszego Klienta

Pełna obsługa księgowa w zakresie ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów firmy Klienta
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w książce przychodów
  i rozchodów
 • Prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie niezbędnych wydruków
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych i naliczanie amortyzacji
 • Naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
 • Prowadzenie ewidencji rozrachunków
 • Terminowe i prawidłowe wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT)
  oraz przygotowanie deklaracji i zeznań podatkowych.
 • Składanie deklaracji i zeznań podatkowych
 • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu administracyjnych przed ZUS
  i Urzędem Skarbowym
 • Występowanie w imieniu Klienta o zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków i składek ZUS
 • Załatwianie spraw wynikających z zobowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych tj. sporządzanie i przekazywanie do ZUS niezbędnych dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych.
 • Pełną obsługę kadrowo-płacową
 • Wszelkie inne sprawy związane z działalnością prowadzoną przez naszego Klienta

FAB TAX & ACCOUNTANCY BY Bilans S.A.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku polskim jak i zagranicznym jesteśmy w stanie zagwarantować Twojej firmę kompleksową i profesjonalna obsługę.